Културното разнообразие-възможност за споделено учене и приобщаване

Мултикултурното образование е подход за трансформиране на ученето, основаващ се на равенството и социалната справедливост. Този процес не може да бъде затворен само в класната стая, а изисква цялостни стратегии за учене, изграждане на взаимоотношения, участие, създаване на култура в детската градина и училището. Мултикултурното образование едновременно е учене за влиянието на културата върху всеки от нас, средство за изследване на убеждения, начин за възприемане на света, възможност за разрешаване на конфликти, за формиране на умения за работа в екипи и начин за изграждане на компетентности за управление на личното развитие в глобализиращи се общества и пазари на труда.
Работата в мултикултурна среда е непрекъснат процес на баланс между конкретен опит, рефлексия, експерименти, стратегии за подчертаване на разликите между учениците в положителна светлина, приемане на културното наследство на другия без страх, уважение към семейния произход, изграждане на партньорства, реализиране на съвместни проекти. По този начин мултикултурната среда се превръща във възможност за мултидисциплинарно и социално учене. Инструмент за това е проектно-базираното обучение, което осигурява възможност за интегриране на академичните, социални и езикови комуникационни умения с прилагането на проблеми от реалния свят и контексти.

Програмата е насочена към:

 •         учители - предучилищно образование
 •         учители - начален етап
 •         учители – прогимназиален етап
 •         учители – гимназиален етап 
 •         директори
 •         заместник директори
 •         ръководител направление ИКТ
 •         педагогически съветници, психолози
 •         логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители 
 •         възпитатели в общежитие
 •         корепетитори, хореографи, треньори
 •         учители - целодневна организация

Цели на програмата:

Преминалите обучението ще имат уменията да:

-прилагат подходи за работа в мултикултурна среда, основани на подкрепа и активно участие в процеса на учене на децата и учениците;
- въвеждат междупредметно обучение като създават възможности за използване на мултикултурната среда като средство за изследване и откриване на теми, проблеми и общочовешки ценности;
- използват стратегии за активно учене, основани на избор и отговорност за организиране на ученето от страна на децата и учениците;
- критично и конструктивно мислене, вкл. ефективно търсене, извличане, подбор и преценка на полезността на информация от различни източници;
- използване на проектно-базираното обучение и изследователския подход за насърчаване на мотивацията за учене.
Тези компетентности ще помогнат за постигане и на цели по отношение на децата и учениците. Те ще могат да:
- учат задълбочено, критично, с повече лична отговорност и отвореност към проблемите, които ги вълнуват;
- постигат автентичност, работейки по проекти, свързани с тяхната култура, техния живот и тяхното бъдеще;
- изграждат сътрудничество с различни от тях връстници и възрастни и да постигат съвместни цели;
- организират процес на управление на проекти, чрез ефективна работа от началото до края на всяко начинание;
- развиват умения за рефлексия върху своята работа и тяхното учене през цялото време от изпълнение на проектните дейности;
- развият умения за презентирана работата и за осмисляне на обратна връзка от тяхното представяне.

Лектори:

Калоян Дамянов е доктор по специална педагогика. Стипендиант на програмата на правителството на Сингапур за управление на образованието. Завършва програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Магистър по интеркултурен и екологичен мениджмънт на училищата от Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Магистър по социална работа с деца в риск. Преподавател в няколко висши училища. Водещ експерт в сферата на образователното приобщаване. Учредител и първи председател на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ)

Калина Христова е бакалавър и магистър по психология. Има дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности и деца с предизвикателно поведение. Участвала е в редица програми и квалификации в областта на ранното детско развитие и приобщаващото образование в Норвегия, Дания, Холандия. Има завършен курс по Ранно детско развитие към Централния Европейски университет в Будапеща. Завършила е стипендиантска програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ. Хоноруван преподавател към НБУ. Председател на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Александър Кръстев е доктор по психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа за личностното развитие и преподавател в НБУ и Педагогически колеж - Плевен. Обучител по ранно детско развитие и професионално прегряване при помагащите специалисти. Водеш на работилници за родители и обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ.

Мариана Банчева е магистър по психология. Работи като експерт в сферата на образованието повече от 20 години като провежда обучения, изготвя експертни анализи, консултира училища и училищни екипи. Има разработени програми в сферата на проектно-базираното обучение, прилагане на изследователския подход в организиране на ученето на учениците, разработване на иновации, подходящи за конкретното училище, прилагане на интерактивните методи на обучение, организиране на ученическото самоуправление и прилагане на подхода за участие на децата.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-1713/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 3

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com