Изграждане и функциониране на екип за подкрепа на личностното развитие в училище/детска градина

Програмата е насочена към всички педагогически специалисти – ресурсни учители, общообразователни учители в предучилищен, начален и основен етап на образование, психолози, логопеди, специални педагози, които са пряко свързани с предоставянето на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП. Модулите на програмата запознават с нормативната уредба и философията на приобщаващото образование, организирането на предоставянето на допълнителна подкрепа на деца и ученици в общообразователна среда, практическата работа по методика за оценка на индивидуални потребности на деца и ученици със СОП, разработване на планове за подкрепа в зависимост от необходимата подкрепа. Особено внимание се отделя на изграждането и функционирането на екип за подкрепа за личностно развитие – ролите на координатора и членовете, осигуряване на необходими специалисти за участие, взаимодействието с родителите, РЦПППО и други институции. По време на обучението участниците ще имат възможността да се запознаят с изработени бланки на необходимите документи за работата на екипите за подкрепа за личностно развитие и да получат насоки при използването им от квалифициран и опитен специалист.

Обучителният курс е насочен към: 

  • учители - начален етап
  • учители - прогимназиален етап
  • учители - гимназиален етап
  • директори
  • заместник-директори
  • педагогически съветници, психолози
  • логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
  • учители - предучилищно образование

 

Целите на програмата са участниците:

- Да си изяснят  ролята на педагогическия специалист в контекста на приобщаващото образование - членове на ЕПЛР и координатор;

- Да се повиши разбирането за ролята  на всеки член от персонала на детската градина или училището и взаимодействието помежду  им;

- Да се запознаят с нормативната уредба за създаване на екип за подкрепа за личностно развитие;

- Да се запознаят с методиката за извършването на оценка на индивидуални потребности;

- Да се запознаят с екипна комуникация по случай - управление на документация – план за подкрепа, индивидуален план, програма ,текущи оценки и др.

- Да се запознаят с динамиката на функционирането на ЕПЛР;

- Да развият  умения за партньорство с родителите и с други институции.

 

Лектори:

Калоян Дамянов е доктор по специална педагогика. Стипендиант на програмата на правителството на Сингапур за управление на образованието. Завършва програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Магистър по интеркултурен и екологичен мениджмънт на училищата от Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Магистър по социална работа с деца в риск. Преподавател в няколко висши училища. Водещ експерт в сферата на образователното приобщаване. Учредител и първи председател на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ)

Калина Христова е бакалавър и магистър по психология. Има дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности и деца с предизвикателно поведение. Участвала е в редица програми и квалификации в областта на ранното детско развитие и приобщаващото образование в Норвегия, Дания, Холандия. Има завършен курс по Ранно детско развитие към Централния Европейски университет в Будапеща. Завършила е стипендиантска програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ. Хоноруван преподавател към НБУ. Председател на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Борислава Асенова - магистър по специална педагогика, експерт в областта на приобщаващото образование, чийто професионален път започва като ресурсен учител. Опитът й на обучител датира от 2011 година, когато работи в неправителствeния сектор, а по-късно се утвърждава като такъв и в държавната администрация. На експертно ниво участва в разработването на действащи и към момента нормативни документи в сферата на образованието.  Доказан практик и теоретик, с написани статии по темата.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-1132/04.07.2018г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

Цена:  Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com