Иновативни стратегии и подходи при организацията на учебния процес

Обучителният курс е насочен към това как да бъдат използвани ефективни педагогически практики в класната стая, за формиране на устойчив интерес на учениците към ученето и за развитие на функционалната грамотност без значение от предмета, който ще бъде преподаван. Учителите ще се запознаят с иновативни техники и инструменти, които ще им помогнат да създадат интересни уроци, по-привлекателни и полезни за учители и ученици. Програмата на курса включва създаване на ефективен работен лист към урок, техники и методи за групова работа, технология на модериране,как урока да бъде превърнат в образователно събитие с помощта на PowerPoint, техники за работа със снимки и рисунки в класната стая, мултидисциплинарните уроци като механизъм за формиране на функционална грамотност на учениците. Акцентира се на важността от сътрудничество и работа в екип, междупредметните връзки и проектно-базираното обучение и всичко това може да бъде реализирано, както в и извън класната стая.

Програмата е насочена към:

  •         учители - предучилищно образование
  •         учители - начален етап
  •         учители – прогимназиален етап
  •         учители – гимназиален етап 
  •         директори
  •         заместник директори
  •         педагогически съветници, психолози
  •        логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

 

Цели на програмата

Целта на обучителната програма е педагогическите специалисти да развият и надградят своите ключови умения при използването на иновативни методи и подходи при организацията на учебния процес.

Лектор:

Екатерина Йовчева

Курсът е утвърден със заповед  на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com