Иновации за успешно лидерство на педагогическите специалисти

Програмата представлява синтез на иновативни педагогически методи и лидерски практики, насочени към учители по общообразователните предмети, заместник- директори и възпитатели. В рамките на 8 присъствени часа ще бъдат представени педагогически, дидактически и мениджърски знания и умения за добра комуникация между учител, възпитател, ученик и заместник-директор и техните практически проекции в реална учебна среда. Чрез конкретните модули обучаемите ще имат възможност да се запознаят с богати възможности от методи за изграждане на мотивационна среда, повишаваща качеството на обучението в училище и в целодневната форма на образование. Педагогическите специалисти ще получат информация за иновативни методи на взаимодействие, насочени към социализация на учениците в мултикултурна среда, към синтетичния подход за обучение в 21 век.

Основната цел на програмата е педагогическите специалисти, преминали през нея, да притежават теоретични знания за спецификата на интерактивните и иновативни методи за преподаване.

Втора цел е получаване на информация за новата технологична среда на комуникация между учител, възпитател и ученик и нейните възможности за пълноценното и използване както в учебните часове, така и в целодневната форма на обучение в училищата.

Трета цел е познаването на мениджърски практики, при прилагането на които учебният час да се превърне в ефективно място за екипно взаимодействие. Четвърта цел е прилагането на методи и техники в процеса на обучение, които да създадат позитивна учебна и социално-психологическа за постигане на максимално качество в работата на педагогическите специалисти с учениците и успешна екипна дейност на педагогическия колектив.

Програмата е насочена към:

  •         Учители – прогимназиален етап
  •         Учители – гимназиален етап
  •         Заместник-директори
  •         Възпитатели в общежитие

Лектор: Маргарита Илчева

Курсът е утвърден със заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com