Идентифициране на специфични състояния при деца в предучилищна възраст. Функция и място на симптома в психологията на детското израстване.

Обучителната програма е насочена към широк кръг от педагогически специалисти и помощен персонал в сферата на предучилищното образование, които проявяват интерес към етапите и процесите в областта на ранното детско развитие. Участниците ще имат възможността да се запознаят с основните компоненти в детското израстване и специфичните състояния, норма и абнормност, в периода от раждането до седем годишна възраст. Темите,включени в обучението,целят да разкрият сложното единство на биологичната даденост, психическите заложби и социалното влияние – основи фактори в процеса на човешкото съзряване.  Цели се формиране на практически умения за идентифициране на най-характерните белези, назовани като „симптом” при детето и как те определят голяма част от специалните му образователни потребности. Предвидени са модули, в които участниците ще могат да споделят свои казуси, формирайки нови умения за тълкуване на детското поведение, работа в екип с родителите и планиране на дейности по обща и допълнителна подкрепа.

Програмата е насочена към:

  •         учители - предучилищно образование
  •         учители - начален етап
  •         директори
  •         заместник директори
  •         педагогически съветници, психолози
  •         помощник на учителя
  •         лични асистенти

Целта на обучението е да развие академичната компетентност на педагогическите специалисти, свързана със знанията за  когнитивното, емоционалното и физическото развитие на отделните възрастови групи деца и ученици, което да спомогне за  ориентиране обучението в зависимост от индивидуалните им потребности. Темите в обучението повишават педагогическите компетентности на учителя и помощния персонал в процеса на проучване, идентифициране и анализиране на детските нужди, и определянето им като специални образователни потребности. Участниците имат възможността да формират нови умения за откриване и подкрепа на силните страни на децата, планиране на дейности свързани с тяхното приобщавне и създаване на подкрепяща среда, която да гарантира най-добро развитие съобразно необходимите ресурси. Обучението цели да развие положителна нагласа за работа в екип, организирането на срещи и сътрудничество с други институции, споделяне на информация, даване и получаване на обратна връзка, свързани с развитието и израстването на децата.

Лектор:Нина Василева -  магистър по социална психология и клиничен психолог с придобита специалност в Медицински университет - Варна. Сертифициран психотерапет с над десет годишен опит в областта на детската психология и ранното детско развитие. Обучител и специалист в областта на приобщаващото образование и оказването на методическа подкрепа на педагогически специалисти в училища и детски градини.

Курсът е утвърден със заповед  РД09-1735/27.06.2019г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com