Формиране на допълнителни компетенции у масовия учител за работа с деца със специални образователни потребности

Формирането на допълнителни компетенции у масовия учител за работа с деца със  СОП  е  основен  приоритет  на   дейностите,  имащи отношение  към  професионалната квалификацията и развитие  на  всеки учител.

В последните  години  се обръща особено  голямо  внимание  на  т.нар. приобщаващо  образование,  при  което  децата  с увреждане  се обучават  в една  променена училищна  среда  заедно  с връстниците  си, без увреждане.  Във връзка  с това възниква  необходимостта  от допълнителна  професионална  квалификация  на общообразователния учител  с цел формиране  на  допълнителни  умения и  компетенции, които ще осигурят високо   качество  на обучение  на  всички  деца  в масовата училищна  среда. В светлината  на  съвременните  педагогически  реалности  подготовката  на  масовия учител е  изключително  важна, защото освен  че  трябва  да  преподава  на  деца, без  увреждане той  трябва  да отговори  и  на  потребностите  на  децата  с увреждания, които  се  обучават в масовия  клас. Учителската правоспособност в случая е  задължителна,  но  това  не е единственото условие за успешното преподаване. Той  трябва  да  владее  на необходимото академично  равнище  дисциплината,  която  преподава, да използва  различни образователни стратегии, да  бъде иновативен и най- вече мотивиран за  работа.

Когато  в класа обаче  присъства и  дете  със СОП учителят се натоварва и  с други  отговорности най-важната  от които е  толерантността  към децата  със СОП.  Успоредно  с  това учителят трябва  да  се  запознае  с  нарушението  и съответно  с трудностите,  с които  се  сблъсква  детето със СОП  в процеса  на обучението. Това е  възможно  само и единствено ако  у  него  се  формират необходимите  познания  за особеностите  в познавателната  дейност и възможностите  за обучение  на  децата  със СОП, специфичните  форми  на  преподаване и изисквания  към него и  към масовата  среда,  както и умения за  работа.

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежитие

 

Целта на  обучението е да  се  подготвят специалистите  от  масовото училище (предучилищна, начална, средна и горна училищна възраст) за  работа с деца със СОП и да  се  формират  някои  професионални   компетенции, необходими  за  общата и  допълнителна  подкрепа  на  децата с увреждания.

Подцели  на програмата:

 • Представяне  философията  на  приобщаващото  образование;
 • Формиране на положителни  нагласи  за  работа  с  деца със СОП;
 • Запознаване  с компетенциите,  необходими  за  работа  със СОП;
 • Представяне на  способите  за оптимизирането  на  преподаването;
 • Развиването на  умения  за  редукция  на  учебния  материал;
 • Запознаване  със специфичните  форми   за общуване при деца със СОП;
 • Усвояване  на  знания  за  структурирането  на  учебния  материал според вида, сложността  и  степента  на   увреждането;
 • Развитие  на  умения  за формулиране  на  корекционните  задачи  по  дисциплината,  която  се преподава.

 

Лектор:  Катерина Караджова  e  доктор по педагогика и професор по специална педагогика. Доказан експерт в областта на приобщаващото образование. Автор е на множество  публикации в сферата на приобщаващото образование, както и на учебни програми за дистанционно обучение на магистри чрез Мудъл-платформа. Участник в изследователски проекти за диагностика, методически насоки в работата с деца и интелектуални затруднения.  

Нина Василева -  магистър по социална психология и клиничен психолог с придобита специалност в Медицински университет - Варна. Сертифициран психотерапет с над десет годишен опит в областта на детската психология и ранното детско развитие. Обучител и специалист в областта на приобщаващото образование и оказването на методическа подкрепа на педагогически специалисти в училища и детски градини.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-223/02.02.2018г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com