Ефективна комуникация и взаимодействие с родителите

Добрата комуникация и взаимодействие с родителите се оказва ключов фактор за успеха на педагогическата интеракция. За да постигнем ефективност на взаимодействието са необходими знания за семейството като социална система, за жизнения цикъл, родителските модели, кризите и трудности в семейството и как те се отразяват върху децата. Вторият аспект на обучението засяга самият процес на общуване „родител – учител“, разглеждат се нагласите на двете страни, причините за поведението на родителите и различни моделите на комуникация и взаимодействие. Голяма част от програмата е отделена на  методи и подходи за изграждане на доверие, за справяне със съпротивите, за ефективна комуникация, формиране на стратегии за разрешаване на конфликти. Засяга и все по-наболелия проблем как да работим с родители на деца с проблемно поведение и деца с обучителни трудности.

Специалистите се запознават с различни практики за включване на семействата, участват в дискусии и имат възможност да генерират нови дейности и  форми, които да допринесат за по-ефективното взаимодействие между семейство и училище.

Програмата е насочена към:

  •         учители - начален етап
  •         учители - прогимназиален етап
  •         педагогически съветници, психолози
  •         логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
  •         учители - предучилищно образование
  •         учители - целодневна организация

 

Сред целите на настоящето обучение са да улесни процеса на общуване и взаимодействие с родителите; да въвлече родителите, като партньори в процеса на обучение на техните деца; да въведе нови методи и подходи на взаимодействиеда повишат знанията си за ефективните стилове и стратегии при общуване с родители и други заинтересовани страни.

Лектори: 

Мария Гинева е обучител и консултант по въпроси касаещи децата със специални образователни потребности. Професионалист, подходящ за работа с педагогически специалисти, работещи с деца с различни специални потребности. Работи успешно за планиране и подготовка на учебно-възпитателния процес, а също така и оказва помощ медиация и подкрепа на общообразователните учители при работата им с деца със специални образователни потребности. 

Калоян Дамянов е доктор по специална педагогика. Стипендиант на програмата на правителството на Сингапур за управление на образованието. Завършва програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Магистър по интеркултурен и екологичен мениджмънт на училищата от Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Магистър по социална работа с деца в риск. Преподавател в няколко висши училища. Водещ експерт в сферата на образователното приобщаване. Учредител и първи председател на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ)

Нина Василева -  магистър по социална психология и клиничен психолог с придобита специалност в Медицински университет - Варна. Сертифициран психотерапет с над десет годишен опит в областта на детската психология и ранното детско развитие. Обучител и специалист в областта на приобщаващото образование и оказването на методическа подкрепа на педагогически специалисти в училища и детски градини.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-1132/04.07.2018г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com