Двигателно развитие и учене-ролята на физическата активност при деца със специални образователни потребности

Тази обучителна програма е насочена към широка група от педагогически специалисти,както и помощен персонал, които са изправени пред задача да приобщят децата и учениците със специални образователни потребности в общообразователна среда. Повишаване на информираността, че физическата активност подобрява не само силата на мускулатурата, баланса, здравето на кардиореспираторната система и предпазва от редица заболявания, но и подобрява когнитивните функции и академичното представяне.

Програмата е насочена към:

  • учители - предучилищно образование
  • учители - начален етап
  • учители - прогимназиален етап
  • учители - гимназиален етап
  • директори
  • заместник директори
  • педагогически съветници, психолози
  • корепетитори, хореографи, треньори
  • логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
  • рехабилитатори на слуха и говора

Целите на програмата са:

Основна Цел на обучението е участниците да се запознаят с развитието на детския организъм и връзката на двигателното развитие с ученето и обуването на децата със СОП. В този контекст ще се представят основни терапевтични подходи и практически насоки в подкрепа на процеса на адаптация и пълноценното им включване в общообразователна среда:

- Двигателна активност на децата със СОП
- Влиянието на примитивните рефлекси върху двигателното развитие и способността
за учене
- Терапевтични подходи /базисни принципи и елементи , които могат да се използват
в общообразователна среда/
- Играта като физическа активност

Лектор: Анна Иванова е магистър по специална педагогика с над 10 годишна практика с деца и ученици с аутизъм,ХДВ, сензорно-интегративна дисфункция и обучителни трудности. Преминала през обучение по сензорна интеграция и сензорна терапия по Ayres при професор Кристияне Куул. През последните 8 години е част от екипа на РЦПППО София-град, а от 2015 г. завежда Комплексна програма по ерготерапия и сензорна терапия към центъра.

Курсът е утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com