Допълваща и алтернативна комуникация /ДАК/- ползи и приложение в работата с деца със специални образователни потребности

Основна Цел на обучението е участниците да бъдат въведени в основните парадигми на Допълващата и алтернативна комуникация /ДАК/- същност, сфери на приложение, видове средства за ДАК, целеви групи деца със специални образователни потребности като потенциални потребители на ДАК и др.
Наред с посочените акценти, основна част в този курс е отредена на практическото приложение на ДАК, както от специалисти, така и от учители, възпитатели, асистенти и всеки друг ангажиран в процеса на обучение и приобщаване на невербалното дете/детето със специфики в езиково-говорното развитие.

Програмата е насочена към:

 • учители - предучилищно образование
 • учители - начален етап
 • учители - прогимназиален етап
 • учители - гимназиален етап
 • директори
 • заместник директори
 • педагогически съветници, психолози
 • корепетитори, хореографи, треньори
 • логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
 • рехабилитатори на слуха и говора

Целите на програмата са:

 •  Повишаване на информираността и знанията за ДАК –същност, механизми за въвеждане и успешно приложение в обучителния терапевтичен процес
 • Запознаване с различните средства , както и основни принципи при избор и въвеждане на ДАК
 • Овладяване на базисни умения за общуване с невербални деца и деца със специфики в езиково-говорното развитие с цел пълноценно включване в учебния процес и моментите за отдих
 • Повишаване на мотивацията на специалистите/включително тяхната увереност / за работа с деца със специфики в езиково-говорното развитие и комуникативните умения и прилагане на ДАК в тяхната работа
 • Подобряване на връзката учител-дете, учител-дете-група посредством пълноценно общуване чрез различни средства за ДАК
 • Подпомагане на процеса на пълноценно включване на невербални деца в учебния процес и ежедневните дейности в учебното заведение

Лектор:Анна Иванова е магистър по специална педагогика с над 10 годишна практика с деца и ученици с аутизъм,ХДВ, сензорно-интегративна дисфункция и обучителни трудности. Преминала през обучение по сензорна интеграция и сензорна терапия по Ayres при професор Кристияне Куул. През последните 8 години е част от екипа на РЦПППО София-град, а от 2015 г. завежда Комплексна програма по ерготерапия и сензорна терапия към центъра.

Курсът е утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com