Диференциране на учебното съдържание

Повишаване на професионалните компетентности на педагогическите специалисти с цел по-успешно осъществяване на дейностите за допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в детските градини и училищата, адаптиране на учебното съдържание и използването на методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците.

Програмата е насочена към:

  •         учители - предучилищно образование
  •         учители - начален етап
  •         учители – прогимназиален етап
  •         учители – гимназиален етап 
  •         директори
  •         заместник директори
  •         педагогически съветници, психолози
  •        логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

 

Цели на програмата

Целите на програмата са специалистите по-добре да правят организация и адаптиране на учебното съдържание, както и образователната среда за деца и ученици, на които се предоставя допълнителна подкрепа.  Ще се запознаят с прилагането на видове модели при адаптиране на учебното съдържание за ученици със специални образователни потребности, което да води до подобряване на обучителните им способности, усъвършенстване на уменията им  и  лесно усвояване на трудния за тях учебен материал.

Лектори:

Калоян Дамянов е доктор по специална педагогика. Стипендиант на програмата на правителството на Сингапур за управление на образованието. Завършва програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Магистър по интеркултурен и екологичен мениджмънт на училищата от Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Магистър по социална работа с деца в риск. Преподавател в няколко висши училища. Водещ експерт в сферата на образователното приобщаване. Учредител и първи председател на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ)

Лилия Кисьова е бакалавър по Социална педагогика, има завършена магистърска степен по Ерготерапия за деца и възрастни с нарушения. Доктор е по Специална педагогика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Има опит в работата с деца и ученици със специални образователни потребности, координационна дейност на екипите за подкрепа на личностното развитие и подкрепа на родители. Сертифициран национален обучител на тема: „Въвеждане на функционалната оценка чрез ICF – CY на индивидуалните потребности на децата и учениците” и обучител към МОН на екипи за подкрепа на личностното развитие . Има професионален опит в административното управление на проекти.

Калина Христова е бакалавър и магистър по психология. Има дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности и деца с предизвикателно поведение. Участвала е в редица програми и квалификации в областта на ранното детско развитие и приобщаващото образование в Норвегия, Дания, Холандия. Има завършен курс по Ранно детско развитие към Централния Европейски университет в Будапеща. Завършила е стипендиантска програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ. Хоноруван преподавател към НБУ. Председател на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Курсът е утвърден със заповед  на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com