Децата от аутистичен спектър в общообразователна среда-специфика и успешно приобщаване

Тази обучителна програма е насочена към широка група от педагогически специалисти, както и помощен персонал, които са изправени пред задачата да приобщават децата и учениците от аутистичен спектър в общообразователна среда. Повишаването на информираността, както и развенчаването на множеството „митове“, свързани с аутизма, доказано подпомагат по-доброто разбиране за това състояние, повишават мотивацията и увереността на екипите за работа с деца и ученици от спектъра и гарантират успешността на тяхното приобщаване.

Програмата е насочена към:

  •         учители - начален етап
  •         учители - прогимназиален етап
  •         учители - гимназиален етап
  •         директори
  •         възпитатели в общежитие
  •         логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
  •         лични асистенти
  •         помощник на учителя

 

Основна цел на обучението е участниците да се запознаят със спецификата на развитието, общуването и обучението на деца и ученици от аутистичен спектър. В този контекст ще се представят основни терапевтични подходи и практически насоки в подкрепа на процеса на адаптация и пълноценното им  включване в общообразователна среда: терапевтични подходи /базисни принципи и елементи, които могат да се използват в общообразователна среда; адаптиране и структуриране на средата; подбор и адаптиране на учебно съдържание и материали; изготвяне на планове за подкрепа  и други. 

Лектори:

Анна Иванова е магистър по специална педагогика с над 10 годишна практика с деца и ученици с аутизъм,ХДВ, сензорно-интегративна дисфункция и обучителни трудности. Преминала през обучение по сензорна интеграция и сензорна терапия по Ayres при професор Кристияне Куул. През последните 8 години е част от екипа на РЦПППО София-град, а от 2015 г. завежда Комплексна програма по ерготерапия и сензорна терапия към центъра.

Калоян Дамянов е доктор по специална педагогика. Стипендиант на програмата на правителството на Сингапур за управление на образованието. Завършва програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Магистър по интеркултурен и екологичен мениджмънт на училищата от Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Магистър по социална работа с деца в риск. Образователен експерт и преподавател в няколко висши учебни заведения. 

Курсът е утвърден със заповед № РД09-1132/04.07.2018г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com