Актуални модели на управление на кризи и конфликти в образователната среда

Поведението на педагозите в организацията на кризисни и конфликтни ситуации се осъществява през превенция и управление на групите. Разбирането на груповата динамика е фактор за ефективно владеене на образователната среда. Формирането на ценности и умения за реакция при криза, които да бъдат като реален регулатор на поведението в детската група или класа. Познаването  етапите и процесите на конфликта и кризата са средство за ефективно управление на климата в образователната среда. Да управляваш означава да въздействаш върху групата с оглед съвместното постигане на превенция и управление на конфликтите и кризите. Задължително е педагогическите специалисти да бъде подготвени за разпознаване и управление  процесите, явленията, събитията, които протичат в образователната системата. Умението да управлява и превенира индивидуалните и колективни кризи и конфликти е признак на високо педагогическо справяне и отговор на  съвременните реалности.

Програмата е насочена към:

 •         учители - предучилищно образование
 •         учители - начален етап
 •         учители – прогимназиален етап
 •         учители – гимназиален етап 
 •         директори
 •         заместник директори
 •         ръководител направление ИКТ
 •         педагогически съветници, психолози
 •         логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители 
 •         възпитатели в общежитие
 •         корепетитори, хореографи, треньори
 •         учители - целодневна организация

Целите, които си поставя обучителната програма са:
1. Разпознаване на индивидуалните и групови симптоми при кризисни ситуации.
• причини;
• стадии на кризата;
• превенция на кризите и конфликтите;
2. Разпознаване на етапите на кризата и конфликта.
3. Развитие на практически умения за реакция при конфликт и криза.
• управление
• решение
4. Ранно идентифициране на кризите и конфликтите в образователната среда.
5. Реакция и управление при криза;
6. Подкрепа на преминаващите през кризисна ситуация /онлайн подкрепа

Лектори:

Александър Кръстев е доктор по психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа за личностното развитие и преподавател в НБУ и Педагогически колеж - Плевен. Обучител по ранно детско развитие и професионално прегряване при помагащите специалисти. Водеш на работилници за родители и обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ.

Калина Христова е бакалавър и магистър по психология. Има дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности и деца с предизвикателно поведение. Участвала е в редица програми и квалификации в областта на ранното детско развитие и приобщаващото образование в Норвегия, Дания, Холандия. Има завършен курс по Ранно детско развитие към Централния Европейски университет в Будапеща. Завършила е стипендиантска програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ. Хоноруван преподавател към НБУ. Председател на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Мариана Банчева е магистър по психология. Работи като експерт в сферата на образованието повече от 20 години като провежда обучения, изготвя експертни анализи, консултира училища и училищни екипи. Има разработени програми в сферата на проектно-базираното обучение, прилагане на изследователския подход в организиране на ученето на учениците, разработване на иновации, подходящи за конкретното училище, прилагане на интерактивните методи на обучение, организиране на ученическото самоуправление и прилагане на подхода за участие на децата.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-1713/11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com