Адаптиране на интерактивни и игрови методи в работата на учителя за включване на деца и ученици със СОП

Обучителната програма е насочена педагогическите специалисти, които използват интерактивни и игрови методи в своята практика и имат в групите или класовете си деца и ученици със специални образователни потребности. Програмата цели да надгради компетенциите на участниците да адаптират използваните методи съобразно допълнителните потребности на учениците със СОП. Повечето практическите насоки обогатяват педагогическия опит при използването на тези методи и по отношение на децата и учениците в норма.

Програмата е насочена към:

  •        Учители – начален етап
  •        Учители – прогимназиален етап
  •        Учители – гимназиален етап
  •        Педагогически съветници, психолози

Целите на програмата са съобразени с професионалния профил на учителите и са насочени към развиване на техните педагогически и професионални компетентности по отношение на знания и умения, в следните области:

  •         Да се повишат знания зa интерактивни методи и техники и тяхното приложение в обучението на децата и учениците със специални образователни потребности в условията на приобщаващо образование;
  •         Да  сe повишат знанията за интерактивните методи и тяхното приложение в педагогическото взаимодействие в зависимост от възрастта и спецификата в развитието на децата и съдържанието според образователното направление;
  •         Да се формират умения за адаптиране и планиране на интерактивни и игрови методи в образователния процес, които са в съответствие с индивидуалните особености на децата и учениците със специални образователни потребности;
  •         Да се усъвършенстват уменията за създаване и организиране на достъпна интерактивна образователна среда.

Лектори: 

Калоян Дамянов е доктор по специална педагогика. Стипендиант на програмата на правителството на Сингапур за управление на образованието. Завършил програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Магистър по интеркултурен и екологичен мениджмънт на училищата от Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Магистър по социална работа с деца в риск. Образователен експерт и преподавател в няколко висши училища. Учредител и първи председател на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Стоян Павлов е магистър по педагогика. Специализирал е в сферата на обучението на деца със сензорни нарушения.  Завършил е програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ.

Калина Христова е бакалавър и магистър по психология. Има дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности и деца с предизвикателно поведение. Участвала е в редица програми и квалификации в областта на ранното детско развитие и приобщаващото образование в Норвегия, Дания, Холандия. Има завършен курс по Ранно детско развитие към Централния Европейски университет в Будапеща. Завършила е стипендиантска програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ. Хоноруван преподавател към НБУ. Председател на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

 

Курсът е утвърден със заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Цена на обучението: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com