Обучители

Калоян Дамянов е доктор по специална педагогика. Стипендиант на програмата на правителството на Сингапур за управление на образованието. Завършил програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Магистър по интеркултурен и екологичен мениджмънт на училищата от Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Магистър по социална работа с деца в риск. Образователен експерт и преподавател в няколко висши училища. Учредител и първи председател на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Цветанка Ценова е преподавател по логопедия и по специална педагогика, доктор на науките, професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Понастоящем ръководител на Катедрата по специална педагогика и логопедия. С дългогодишен опит в логопедичната практика и в научно-изследователската дейност, които са основата за създаването на трудовете й. В периода 2001-2017 година има издадени осем книги с теоретично и с практико-приложно съдържание. Приоритетен е интересът ѝ към нарушенията в овладяването на устния и на писмения език и методите за тяхното преодоляване.

Неда Балканска е доктор и доцент по специална педагогика. Доказан специалист в сферата на образованието на децата и учениците със слухово-речеви нарушения. Автор на собствена методика за работа с деца.

Дора Левтерова е доктор на педагогически науки и професор по специална педагогика. Един от малкото хабилитирани преподаватели по специална психология в страната.

Жана Атанасова е доктор на педагогически науки и доцент по специална педагогика. Има собствено изследване свързано с използването на различни помощно-технически средства в приобщаването на ученици със специални образователни потребности.

Мира Цветкова е доктор на педагогическите науки и професор по специална педагогика. Притежава множество изследвания и публикации свързани с обучението на деца и ученици със зрителни нарушения и множество увреждания.

Александър Кръстев е доктор по психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Обучител по ранно детско развитие и професионално прегряване при помагащите специалисти.

Калина Христова е магистър по психология. Работи като координатор на регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Има опит в работа с деца със специални образователни потребности и деца в конфликт със закона. Завършила програма за организирани на общности на Държавния департамент на САЩ.

Анет Маринова е магистър по клинична социална работа в Нов български университет, има опит в създаването на служба за психологическо консултиране и подкрепа на деца със специални образователни потребности и деца в риск в училище; специализирала е клинична социална работа с деца и семейства в Колеж Смит, Масачузетс и се е обучавала по програма за приобщаващо образование в Уайлтфилд център за подкрепа при специални образователни потребности на деца в училищна възраст, Лондон; образователен експерт е в сдружение "Дете и пространство", член на Българско общество за лаканианска психоанализа.

Анна Иванова е магистър по специална педагогика. Сензорен терапевт. Изкарала обучение по сензорна интеграция при проф. Кристияне Кул и един от малкото сензорни терапевти в страната.

Анна Янина е международен консултант и застъпник в сферата на хората с увреждания.  От 10 години работи за включването на помощни средства в обучението на деца със специални образователни потребности.

Милена Минкова е магистър по психология. Сензорен терапевт. Изкарала обучение по сензорна интеграция при проф. Кристияне Кул.

Илейн Страдърс (Elaine Struthers Phd) е доктор по Ерготерапия и Сензорна терапия от Университета в Тексас, Ел Пасо, САЩ. Тя е изтъкнат международен консултант и обучител в сферата на сензорната интеграция и притежава дългогодишен опит в дизайн и провеждане на терапия за деца и ученици от аутистичния спектър. Притежава множество квалификации и дипломи, автор на статии в изтъкнати американски и европейски научни издания. 

Янка Тоцева е доктор по педагогика, доцент по педагогическа реторика и дидактика и професор по теория и управление на образованието. Доказан експерт в сферата на образованието и комуникацията. Автор на повече от 10 книги  и над 100 публикации у нас и в чужбина, голяма част от които, свързани с интеркултурно образование и работа в мултикултурна  училищна среда.

Йосиф Нунев е доктор и доцент по теория на възпитанието и дидактиката (приобщаващото образование). Доказан експерт в сферата на педагогическите аспекти на приобщаващото образование и интеграция в българското общество. Притежава множество изследвания, публикации и доклади свързани с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Радка Желева е магистър по публична администрация и история.  Доказан експерт в сферата на образованието и управлението на образователния процес в системата на предучилищното и училищното образование. Повече от 10 години  се  е занимавала с организационна дейност - да координира, организира, контролира и методически подпомага прилагането и изпълнението на законовите и подзаконовите нормативни актове в системата на средното образование.

Цветомира Ангелова е доктор по специална психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Доказан експерт в сферата на специалната психология – деца и ученици с атипично развитие и автор на множество публикации по темата.

Катерина Караджова  e  доктор по педагогика и професор по специална педагогика. Доказан експерт в областта на приобщаващото образование. Автор е на множество  публикации в сферата на приобщаващото образование, както и на учебни програми за дистанционно обучение на магистри чрез Мудъл-платформа. Участник в изследователски проекти за диагностика, методически насоки в работата с деца и интелектуални затруднения.  

Нина Василева е магистър по социална психология и клиничен психолог с придобита специалност в Медицински университет - Варна. Сертифициран психотерапет с над десет годишен опит в областта на детската психология и ранното детско развитие. Обучител и специалист в областта на приобщаващото образование и оказването на методическа подкрепа на педагогически специалисти в училища и детски градини.

Албена Игнатова е доктор по специална психология. Води лекционни курсове и упражнения във висши училища в България. Доказан експерт в сферата на специалната психология, приобщаващото образование, логопедията и социалната работа. 

Борислава Асенова е магистър по специална педагогика, експерт в областта на приобщаващото образование, чийто професионален път започва като ресурсен учител. Опитът й на обучител датира от 2011 година, когато работи в неправителствeния сектор, а по-късно се утвърждава като такъв и в държавната администрация. На експертно ниво участва в разработването на действащи и към момента нормативни документи в сферата на образованието.  

Мария Гинева е обучител и консултант по въпроси касаещи децата със специални образователни потребности. Професионалист, подходящ за работа с педагогически специалисти, работещи с деца с различни специални потребности. Работи успешно за планиране и подготовка на учебно-възпитателния процес, а също така и оказва помощ медиация и подкрепа на общообразователните учители при работата им с деца със специални образователни потребности. 

Дора Балти работи като специален педагог и арт-терапевт с деца със специални образователни потребности. Арт-терапевтичната ѝ практика се осъществява в страната и в чужбина. Дора Балти има авторска методика "10 арт-техники за развитие на индивидуалността", адресиране към деца от предучилищна и училищна възраст, както и към деца и ученици със специални образователни потребности. 

Ралица Попова е икономист, специалност „Маркетинг“ и магистратура „Мениджмънт в образованието на възрастни“. Завършва Българско училище за политика през 2008 година и CommunityLeadershipInstitute, САЩ през 2012 където надгражда знанията си и обогатява опита си като обучител и експерт в неформалното обучение. Има над 15 години стаж в разработването, организирането и реализирането на програми за обучения на възрастни.

Албена Славова е лайф коуч, тренер, арт терапевт и ментор за позитивни промени в живота. Нейният професионален опит като коуч в България и чужбина е тясно свързан с преодоляването на кризи и трансформация в мисленето. Работи по уникална технология за разкриване на личното призвание в живота. Има многогодишен опит и отделя специално внимание на младежи със СОП.

Дашенка Кралева е магистър по педагогика в Софийския университет "Свети Климент Охридски". Завършила е следдипломна квалификация по социална работа в Германия. Ръководител на проекти, финансирани от холандското правителство и Министерството на образованието, насочени към превод, адаптиране и развиване на нидерландската методика за обучение по смятане и социална компетентност за деца с обучителни затруднения "Ремелка". Председател на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца "ФИЦЕ-България" и почетен президент на международната организация на възпитателните общности "ФИЦЕ-Интер".

Мариана Банчева е магистър по психология. Работи като експерт в сферата на образованието повече от 20 години като провежда обучения, изготвя експертни анализи, консултира училища и училищни екипи. Има разработени програми в сферата на проектно-базираното обучение, прилагане на изследователския подход в организиране на ученето на учениците, разработване на иновации, подходящи за конкретното училище, прилагане на интерактивните методи на обучение, организиране на ученическото самоуправление и прилагане на подхода за участие на децата.