ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО ЕРАЗЪМ+

Пловдивският университет обявява прием на студенти в  две магистърски програми - "Училищна педагогика - учител в прогимназиален и гимназиален етап на обучение" и "Начална училищна педагогика". Обучението в тези магистърски програми е безплатно за участващите в тях, тъй като то е част от тригодишен международен проект NEWTT: Нов път за нови таланти в образованието, който е финансиран  от Европейската комисия по програма Еразъм+ и в който участват общо 15 организации от 7 европейски държави -  Испания, Австрия, Латвия, Румъния, Великобритания и Германия. Българските участници в проекта са  МОН, Пловдивският университет и  Фондация “Заедно в час”.  Сроковете за обучение са следните: - три семестъра за специалността "Училищна педагогика - учител в прогимназиален и гимназиален етап на обучение" и четири семестъра за специалността "Начална училищна педагогика". Участниците в тези програми имат ангажимент да работят от есента на 2017 година до края на проекта през 2019 година като учители в пилотни училища, определени от МОН.

Кандидатите за магистърските програми трябва да са завършили висше образование в България или чужбина с образователно квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и да нямат повече от една година педагогически стаж в училище.

Кандидатите, желаещи да се обучават в тези магистърски програми при посочените условия, подават следните документи: молба, автобиография в европейски формат и мотивационно писмо. Документите ще се приемат в срок от 13.02. до 02.03.2017 година в кабинет 218 на Нова сграда на Пловдивския университет. С допуснатите кандидати ще се проведе събеседване на 06.03. 2017 г. от 10.00 - 16.30 часа в Нова сграда на Пловдивския университет.