НИОПП с нови теми за обучение през 2018г.

Националният институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) представя на Вашето внимание нашите нови програми за обучение на педагогически специалисти:

 • Управление на образователния процес в детските градини и училищата от системата на предучилищното и училищното образование

  В този обучителен курс ще имате възможност да се научите да планирате образователния процес чрез стратегии, правилник за дейността и годишен план: управление на качеството на детската градина и училището, да се запознаете с видовете документи за дейността на детската градина и/или училището, как се попълват, водят, издават и съхраняват; огранизация на дейностите в детската градина и училището и оценяване и изпити в процеса на училищното обучение.

 • Стратегии за разпознаване, преподаване и подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности

  В този обучителен курс Вие ще се запознаете с това каква е ролята на професионалиста в контекста на приобщаващото образование; разбиране на ролята на всеки член от  персоналана детската градина или училището и  взаимодействието помежду им; разбота по методи за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности; а също така и познаване на въздействието на увреждането върху развитието  на децата, както и развиване на умения за партньорство с родители.

 • Обучение за обучители на екипи за подкрепа на личностното развитие

  Обучението е насочено къмкоординатори на екипи за покрепа на личностното развитие в детските градини, училищата и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. В рамките на програмата участниците се запознават с основите на общаващото образование, интерактивни методи за обучение на възрастни, супервизия и интервизия в системата на предучилищното и училищното образование.

 • Допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с интелектуални затруднения 

  Целта на този обучителен курс е участниците в него да се запознаят с предоставянето на допълнителната подкрепа за личностно развитие на деца и учениците с интелектуални затруднения в образователния процес.

 • Формиране на допълнителни компетенции в масовия учител за работа с деца със специални образователни потребности

  Обучителният курс има за цел да подготви специалистите от масовото училище (предучилищна, начална, средна и горна училищна възраст) за работа с деца със специални образователни потребности и да се формират някои професионални компетенции, необходими за общата и допълнителна подкрепа на децата с увреждания.

 • Особености в обучението по български език за деца и ученици, за които той не е майчин

  Този обучителен курс е насочен към начални учители и учители по български език, които ще придобият основни умения. свързани начините за преподаване на деца, за които той не е майчин; но и ще се запознаят със специфични инструменти за обща подкрепа за личностно развитие за деца, търсещи или получили международна закрила. Отделя се специално внимание на общите линии между езиковото многообразие и българския език.

 • Модели на приобщаване на деца и ученици с различен етнокултурен произход

  Курсът има за цел да предостави актуална информация за приобщаващото образование в аспекта му за приобщаване на деца и ученици с различен етнокултурен произход.