НИОПП проведе зимна школа за училищно приобщаване

НИОПП като част от НАРУ организира Зимната школа по училищно приобщаване 24-27.01.2017г. в Арбанаси. По време на школата бяха взети важни решения за позицията на организацията по отношение на дейността на ресурсните учители и специалисти в училищата и детските градини.

Съгласно указанията на МОН във връзка с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование, както и на Наредбата за приобщаващото образование, директорите на училищата и детските градини в цялата страна са длъжни да осигурят специалисти за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца, които са оценени, че имат такива потребности.  С влизането на новите финансови стандарти от м. януари тази година директорите на училищата и детските градини ще получават и финансиране за предоставянето на тази допълнителна подкрепа. В тази връзка вече над 150 ресурсни учители преминаха на работа в детските градини и училищата.  Процесът по преминаване ще продължава през цялата учебна година, като идеята е да се осигури ресурсно подпомагане на място и да се повишат часовете квалифицирана помощ, която получават децата.

Най-голям брой прехвърлени ресурсни учители има в София-51, следвани от Пловдив-24, Смолян-23, Стара Загора-18, Варна – 16, Перник-16

При обсъждането на осъществяването на прехода на преминаването на учителите от Регионалните центрове към училищата бяха констатирани следните проблеми:

- при осъществяването на преход на ресусните учители от Регионалните центрове за приобщаващо образование в детските градини и училищата съгласно влезлия в сила закон за предучилищно и училищно образование се констатира, че на много места ресурсните учители биват принуждавани да работят със значително по-големи групи деца от досегашните – групите на места достигат над 15-20. Това Води до спад в часовете индивидуална работа с децата и понижава качеството на предоставяната допълнителна подкрепа. НАРУ призовава за нормативни промени в посока регламентиране на максимален брой на деца  в групата на ресурсен учител до 10. 

- НАРУ констатира, че на много места в страната се назначават ресурсни учители без нужната правоспособност. Ние предлагаме да се завиши контролът при назначаването на ресурсни учители и да се субсидира допълнителна квалификация на желаещите да придобият тази правоспособност.

- Констатирахме, че много от ресурсните учители се назначават в училищата на минимална учителска заплата, въпреки че до този момент са получавали по-високо възнаграждение според дългия си професионален опит и квалификация към Регионалните центрове.

- При изпълнението на наредбата за приобщаващото образование се отбелязва липса на достатъчна информация в училищните екипи за диференциация между обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие. НАРУ предлага МОН да осигури специален наръчник за работа на екипите за подкрепа на личностно развитие в училищата и детските градини.