НАРУ ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: "ВКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ В МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“

От днес започва обучение в сградата на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – София град (РЦПППО) на тема „Обучение за ангажиране на младежи с увреждания в различни младежки дейности”.  Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е водеща организация по проекта, предлагащ обучението. Тренингът ще приключи на 10 юни и обединява участници от България, Италия, Словения, Македония и Румъния. Обучението е част от проект „Online Platform for Exchange of Special Needs Youth Work Methods – OPEN“, финансиран по програма Еразъм+, младежи с увреждания в различни младежки дейности. Лекциите и тренингът се осъществяват от квалифицирани експерти на английски език.

Проектът обединява усилията на пет младежки неправителствени организации и една организация „чадър” от България, Македония, Италия, Румъния и Словения в разработването на първата онлайн платформа (платформата OPEN) за валидиране на добри практики в младежката работа, която може да бъде приложена към 5 групи учащи младежи със специални нужди: аутизъм, зрителни и слухови увреждания, дислексия, физически затруднения. Това са най-често срещаните видове трудности, които засягат процесите на учене и научаване и са признати на национално и европейско ниво. Все повече усилия са необходими за осъществяването на младежки дейности, защато те се оказват предизвикателство, пред младите хора със специални нужни, а младежките организации в ЕС не разполагат с необходимите инструменти и ноу-хау. Проектът прави проучване на възможното решение за това предизвикателство, като свързва специалистите по специално образование и младежите с европейските партньорски организации чрез иновационната платформа OPEN.

Проектът проучи моментната  ситуация в страните партньори  и резултатите потвърдиха, че,до голяма степен, младите хора, във възрастовата група 13-18 години, страдащи от някоя от горните форми на трудности при ученето, получават подкрепа от професионалисти в областта на образованието (напр. ресурсни учители), в рамките на общообразователните училища и/или отделните центрове за специални нужди. Заедно с по-голямата част от обществено подкрепяните образователни услуги, някои младежи предпочитат да използват услугите на частни доставчици на обучение.

Първият ден започна с откриване на работните сесии от Петя Димитрова – координатор на проекта за България, която представи проекта, целите на обучението и очакваните резултати. Участниците се представиха и запознаха по между си.

Владислав Петков – сертифициран обучител,  предложи сесия, в която събра личния опит на участниците в ангажирането им с организации и ги съпостави с опита, който младите хора с различен етнически произход биха могли да се сблъскат. Проведе се интерактивно упражнение, под формата на ролева игра.Така се подкрепи процеса на опознаване, като се подчертаха различните бариери, пред които са изправени младите хора с нарушения. Влади продължи обучението като представи опита на други проекти, които имат отношение към ангажирането на млади хора с нарушения в обществени дейности и академичната среда.

Автор: Албена Игнатова