МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПОДГОТОВКА НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ"

На 28.09.2018г. в парк-хотел Москва Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) проведе ФИНАЛНА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ :“ ПОДГОТОВКА НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“ , финансиран от програма „Еразъм +“ Партньорите по проекта са от Румъния, Словакия, Испания и България: РААБЕ България , Университетът в Букурещ, Университетът в Кордоба, VÚDPaP — Изследователският институт по детска психология и патопсихология на Словакия, Основно училище от Братислава, Словакия , СОУ Васил Кънчов от Враца. НАРУ е водеща организация.
Проектът PRETTi цели развиване на методи и създаване на условия за подпомагане на всяко дете в началното образование, като идентифицира уникалните му способности за учене и намали нивото на преждевременно напускащите училище или неблагоприятните последици на по-късен етап от живота.
Като резултат от проекта бе представен наръчник, който предлага на началните учители теория и практически насоки, необходими за идентифициране на основните обучителни затруднения в началното училищно образование, практически упражнения и насоки за начина на водене на дейностите в клас, взаимодействие с родителите, ресурсните учители и специалистите работещи със специални образователни потребности.

Конференцията започна с приветствие на д-р Калоян Дамянов и негова презентация на тема „ Приобщаващо образование за ученици в предучилищна възраст“, в която бяха включени редица практически примери и видео, как да се организира учебната среда, така че да бъде приобщаваща и достъпна за всички деца. След това г-жа Надежда Цветкова директор на РААБЕ – България, представи съдържанието и целите на проекта, като и неговия краен продукт – създаването на Наръчник. Резултатите по проекта, както и подробното съдържание на Наръчника бяха представени от д-р Емануела Стоилова, експерт от МОН и един от представителите на НАРУ, участващи в създаването му. В края на първата сесия на конференцията, доброволци на НАРУ от Испания, Франция и Турция, представиха модела на приобщаващо образование в тези страни.

След обяд форумът продължи с участието на румънските партньори чрез д-р Елена Марин, която ни представи опитът на Университета в Букурещ при подготовката на учители за приобщаващото образование, както и различни модели за подготовка на студентите от факултета по Психология и педагогически науки към университета в Букурещ.

Професор Тони Чехларова от Институт по математика и информатика на БАН се включи в конференцията с презентация за „Дигитални ресурси за приобщаващо образование“ и представи на участниците иновативни начини за учене, както и много практически пособия, които могат да подпомогнат работата на учителите и специалистите в приобщаването на децата със специални образователни потребности.

Интересни практически идеи получиха всички присъстващи педагогически специалисти от презентацията на Ана Динчева, сензорен терапевт от екипа на НАРУ. Тя представи презентация на тема: „Двигателно развитие и учене“.

Форумът завърши с представянето на добри практики от Начално училище „Дубова“- Словакия, в това училище от 5 години учителите прилагат един иновативен модел за приобщаващо училище, който е залегнал и в Наръчника, създаден по проекта. Наръчникът е преведен на български език и може да бъде намерен на сайта на проекта

Независимо, че това беше финалното събитие по проекта PRETTi- „ Подготовка на началните учители за приобщаващо образование“, освен създадения краен продукт и обмяната на добри практики този проект има още едно голямо предимство и това е неговата устойчивост. Проектът има за цел да проследи ефекта от прилагането на Наръчника при работа с ученици с обучителни затруднения през настоящата учебна година.

Международната конференция беше закрита от д-р Калоян Дамянов. Интересът към  конференцията беше голям – регирирани бяха 80 български и 20 чуждестрани участници.

Английската версия на наръчника можете да свалите от тук