КАТАЛОГЪТ ОТ ТЕМИ НА НИОПП Е С НОВИ 4 ТЕМИ, ОДОБРЕНИ ОТ РЕГИСТЪРА НА МОН

Нови 4 теми са одобрени от Информационния регистър на одобрените програми за квалификация към Министерството на образованието и науката. 

Със заповед № РД09-1978 / 31.03.2017 на Министъра на образованието и науката, бяха одобрени седем квалификационни програми на Националния институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП).

НИОПП вече официално може да предоставя кредити на педагогически специалисти по следните обучителни теми:

"Въведение в социално-сексуалното възпитание на деца и младежи с множество увреждания"

  По време на обучителния курс се разглеждат и дискутират въпросите за разбиране на собственото тяло (части на  тялото, език на тялото, чувства, самоконтрол, физическо развитие, пол). Разбиране функциите на тялото (тоалет, лична  хигиена), разбиране на индивидуалните различия (уникалност, пубертет, представа за тялото, позитивно отношение към  себе си).  Разбиране на нуждата да уважаваме себе си и другите (лично пространство, представа за собственото тяло,  отстояване на лично право).

  "Използване на помощни средства в предучилищното и училищното образование за развиване на фина моторика и  графомоторни умения за деца и ученици със затруднения и специални образователни потребности"

  Програмата е насочена към повишаване на компетенциите и уменията на учителите в начален етап, логопеди,  рехабилитатори и ресурсни учители при използването на съвременни методи и помощни средства за развиване на  графични умения и фина моторика при деца и ученици със затруднения и специфични образователни потребности.

"Подходи за адаптиране на средата и дейността с цел намаляване бариерите ограничаващи участието на децата със специални образователни потребности в контекста на приобщаващото образование" 

Обучението ще предостави на обучаващите се специалисти стратегии за улесняване на задачите и заниманията с цел активно участие и функциониране на децата със специални потребности в образователния процес. 

Педагогическите специалисти ще бъдат запознати с практически познания и ерготерапевтични подходи за модифициране на дейността или промяна в средата (физическа и социална) съобразени с индивидуалните особености и възможности на децата със СОП. Участниците в обучението ще придобият знания и умения за анализиране и идентифициране на подходящи възможности и ресурси в подкрепа на работата си при взаимодействие с децата в условията на образователната среда.

"Сензорна интеграция - фактор в ранното детско развитие. Теория и практики."

Сензорната интеграция е основен фактор, оказващ силно влияние върху ранното детско развитие. Успешната адаптация, пълноценно общуване и справянето с всички правила /ситуации/ изисквания в структурираната учебна среда са основни предизвикателства за всяко дете.

За да се справи с тях, детето се нуждае от сензорен опит и познания за собственото тяло и света около себе си. Познаването на процеса на сензорна интеграция в норма и патология, е изключително важен фактор за успешната работа с деца и ученици със СОП и условие за успешното им приобщаване. Работещите с деца със СОП, огромен процент , от които имат нарушена сензорна преработка в различна степен, се нуждаят от теоретична и практическа подготовка, за да познават и отговарят на специфичните им нужди.

Каталогът обучители в Института включва доказани имена от България,Европа и САЩ, както и практици с доказан през годините опит.

Обученията могат да се предлагат на място в съответното училище, детска градина или социална услуга. При групови записвания се договарят индивидуални цени на преференциални условия.

Регистърът с одобрените програми за квалификация на МОН е достъпен на този адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

За повече информация: office@niopp.eu, тел: 0877183632 или тел: 0877183842