КАЛОЯН ДАМЯНОВ ПРЕДСТАВИ НОВА КНИГА ЗА ФУНКЦИОНАЛНОТО ОЦЕНЯВАНЕ

Функционалната оценка на специалните образователни потребности е важна част от цялостното предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие в детските градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование и всички работещи с такива деца и ученици. Настоящето издание е разработено въз основа на Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето (МКФУЗ) – детско развитие, известна като ICF-CY на Световната здравна организация, в контекста на приобщаващото образование в България. Аудиторията ще може да се запознае с био-психо-социалния модел на уврежданията като нова концепция заложена в новите образователни, социални и здравни политики в световен мащаб. Анализира се европейския опит в прилагането на класификацията като се поставя акцент върху приложението в образователната сфера, както и върху някои критични моменти. Освен че изданието представлява практическо ръководство за функционална оценка на специалните образователни потребности в него се разглеждат и някои въпроси свързани с организацията на самото обучение на тези деца и ученици в контекста на общообразователната среда. Осъществена е връзка между функцоналната оценка и стратегиите и принципите на обучение и организиране на приобщаващи класни стаи и пространства.

За автора

Калоян Дамянов е директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град, както и национален координатор на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование. Той е доктор по специална педагогика със защитена дисертация на тема: „Създаване и организиране на подкрепящата среда в интеграцията на децата и учениците със специални образователни потребности“ под научното ръководство на проф.дпн. Владимир Радулов. Калоян Дамянов е и магистър по интеркултурно и екологично управление на училищата от Ca Foscari University, Венеция, Италия. Той е водещ национален експерт в сферата на приобщаващото образование и хоноруван преподавател в няколко висши училища: СУ „Св.Климент Охридски“, ПУ „Св.Паисий Хилендарски“ и НБУ.

Всеки, който желае ще може да закупи от книгата. Допълнителна информация как ще бъде възможно това, ще публикуваме в началото на месец май.