ИНСТИТУТЪТ НА НАРУ ПОЛУЧИ ОДОБРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННИ ФОРМИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) е самостоятелно юридическо лице, част от НАРУ  отговарящ за дейността на организацията свързана с квалификация и обучения за педагогически специалисти и  работещи с деца със специални потребности, както и изследвания в сферата на приобщаващите политики. НИОПП притежава сертификат за качество ISO 9001.

Със заповед № РД09-1165 / 25.01.2017 на Министъра на образованието и науката, бяха одобрени седем квалификационни програми на Националния институт за образование и приобщаващи политики(НИОПП).

НИОПП вече официално може да предоставя кредити на педагогически специалисти по следните обучителни теми:

Заучаване на мотивация за учене през целият живот

Организация на допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищата и детските градини

Особености в оценяването и работата с деца и ученици с множество увреждания

Помощни средства и технологии в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности

Превенция на професионалното прегаряне в учителската професия - Burn-out синдром

Приобщаване на децата с увреден слух в образователната среда

Приобщаващо образование при деца и ученици с нарушено зрение

Наред с посочените теми, НИОПП предлага обучения на детски градини, училища, социални услуги и по следните специализирани курсове:

Сензорна интеграция на деца от аутистичния спектър

Организация и управление на приобщаващото образование

Екипите за подкрепа на личностно развитие в училищата: същност, роли, процедури

Стратегии за справяне с агресивно поведение в класната стая

Училищна социална работа

Каталогът обучители в Института включва доказани имена от България,Европа и САЩ, както и практици с доказан през годините опит.

Обученията могат да се предлагат на място в съответното училище, детска градина или социална услуга. При групови записвания се договарят индивидуални цени на приференциални условия.

Новият сайт на НИОПП може да разгледате на този адрес: www.niopp.eu

Регистърът с одобрените програми за квалификация на МОН е достъпен на този адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

За повече информация: office@niopp.eu, тел: 0877183632