Обучение по предпрофесионална подготовка на големи ученици с множество увреждания

Разработването на подходящи обучителни програми за големи ученици и младежи с множество увреждания, изграждащи у тях умения, които потенциално могат да ги интегрират в работна среда и обществото, като успоредно с това в програмите им да са включени и изискванията на стандартното образование е предизвикателство за всички специални педагози и специалисти, работещи с ученици със специални образователни потребности. Конвенционалните обучителни методи често не достигат до тези ученици. Тематично базираното обучение може да помогне да се достигне до големите ученици и младежи. То дава на учителя свобода да изгради структурирана и предвидима околна среда, като използва подходящи за възрастта и в същото време полезни дейности. А също така показва, как алтернативните методи на обучение могат да създадат смислени образователни програми за големи ученици с множество увреждания.

Програмата е насочена към:

  •         Учители – гимназиален етап
  •         Възпитатели в общежитие
  •         Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Цели на програмата: 

  •         Да се повиши компетентността на различните групи педагогически специалисти в областта на предпрофесионалното обучение на големите ученици с множество увреждания.
  •         Да се получат знания относно методите и тяхното приложение в обучението на големи ученици с множество увреждания.
  •         Практическо приложение на 20 различни дейности и теми,които илюстрират, как уменията могат да се усвояват ефективно от големите ученици с множество увреждания в унифицирания контекст на полезни дейности.

Лектор:  Емануела Стоилова е доктор по специална педагогика. Педагог на деца със зрителни затруднения. Координатор на проект по Еразъм+ на Националната асоциация на ресурсните учители. Преподавател в университет. 

Курсът е утвърден със заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити:  1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com