Изграждане и функциониране на екипи за подкрепа на личностното развитие в училище/детска градина

Програмата е насочена към всички педагогически специалисти – ресурсни учители, общообразователни учители в предучилищен, начален и основен етап на образование, психолози, логопеди, специални педагози, които са пряко свързани с предоставянето на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП. Модулите на програмата запознават с нормативната уредба и философията на приобщаващото образование, организирането на предоставянето на допълнителна подкрепа на деца и ученици в общообразователна среда, практическата работа по методика за оценка на индивидуални потребности на деца и ученици със СОП, разработване на планове за подкрепа в зависимост от необходимата подкрепа. Особено внимание се отделя на изграждането и функционирането на екип за подкрепа за личностно развитие – ролите на координатора и членовете, осигуряване на необходими специалисти за участие, взаимодействието с родителите, РЦПППО и други институции. По време на обучението участниците ще имат възможността да се запознаят с изработени бланки на необходимите документи за работата на екипите за подкрепа за личностно развитие и да получат насоки при използването им от квалифициран и опитен специалист.

Целите на програмата са участниците:

- Да си изяснят  ролята на педагогическия специалист в контекста на приобщаващото образование - членове на ЕПЛР и координатор;

- Да се повиши разбирането за ролята  на всеки член от персонала на детската градина или училището и взаимодействието помежду  им;

- Да се запознаят с нормативната уредба за създаване на екип за подкрепа за личностно развитие;

- Да се запознаят с методиката за извършването на оценка на индивидуални потребности;

- Да се запознаят с екипна комуникация по случай - управление на документация – план за подкрепа, индивидуален план, програма ,текущи оценки и др.

- Да се запознаят с динамиката на функционирането на ЕПЛР;

- Да развият  умения за партньорство с родителите и с други институции.

Обучителният курс е насочен към: 

  • учители - начален етап
  • учители - прогимназиален етап
  • учители - гимназиален етап
  • директори
  • заместник-директори
  • педагогически съветници, психолози
  • логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
  • учители - предучилищно образование

Лектори:

Калоян Дамянов е доктор по специална педагогика. Стипендиант на програмата на правителството на Сингапур за управление на образованието. Завършва програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Магистър по интеркултурен и екологичен мениджмънт на училищата от Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Магистър по социална работа с деца в риск. Преподавател в няколко висши училища. Водещ експерт в сферата на образователното приобщаване. Учредител и първи председател на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ)

Анет Маринова е магистър по клинична социална работа в Нов български университет, има опит в създаването на служба за психологическо консултиране и подкрепа на деца със специални образователни потребности и деца в риск в училище; специализирала е клинична социална работа с деца и семейства в Колеж Смит, Масачузетс и е преминала обучение по програма за приобщаващо образование в Уайлтфилд център за подкрепа при специални образователни потребности на деца в училищна възраст, Лондон; образователен експерт е в сдружение „Дете и пространство“, член на Българско общество за лаканианска психоанализа.

Калина Христова е бакалавър и магистър по психология. Работи като координатор на регионален екип за подкрепа за личностното развитие. Има дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности и деца с предизвикателно поведение. Участвала е в редица програми и квалификации в областта на ранното детско развитие и приобщаващото образование в Норвегия, Дания, Холандия. Завършила е стипендиантска програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Председател на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Борислава Асенова е магистър по специална педагогика, експерт в областта на приобщаващото образование, чийто професионален път започва като ресурсен учител. Доказан практик и теоритик, с написани статии по темата. 

Курсът е утвърден със заповед № РД09-1132/04.07.2018г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

Цена:  Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com