Работа по случай с деца със специални образователни потребности и с деца в риск в училище

Работа по случай с деца със специални образователни потребности и с деца в риск в училище - 2018-06-23

Обучението въвежда практическото измерение за прилагане на работа по случай с деца със специални образователни потребности и с деца в риск в училище, съгласно разпознаването на тези групи в нивото на допълнителна подкрепа. В него намира място специфичният контекст на образователната среда и промените в нея с регламентите в новите образователни политики - законът и наредбата за приобщаващо образование. Работа по случай в училище използва дете-центриран подход, при който помагащата практика се ориентира от потребностите на детето, неговото участие, сътрудничеството с родителите и активното взаимодействие на екип за подкрепа. Методът е използван в практиката на обучителя в служба за психологическо консултиране базирана в училище.

Обучението е подходящо за директори и заместник-директори, учители в начален прогимназиален и гимназиален етап, педагогически съветници, психолози, социални работници в училище, екипи за подкрепа за личностно развитие в детската градина и училището; специалисти от регионалните центрове за подкрепа.

Програмата има за цел да представи знания за подкрепата за личностно развитие в новите образователни политики на приобщаващо образование. Да представи знания за метода "Работа по случай" в практиката на помагащите професии и спецификите при прилагането му в образователен контекст. Да формира умения за въвеждане на индивидуален подход към детето и последващите аспекти на промяна в неговата обучителна ситуация с импликации за промяната в личноството развитие на детето. Да формира умения за комуникация с различни специалисти и координиране на екипната работа в училище.

Лектор е Анет Маринова, магистър по клинична социална работа в Нов български университет, има опит в създаването на служба за психологическо консултиране и подкрепа на деца със специални образователни потребности и деца в риск в училище; специализирала е клинична социална работа с деца и семейства в Колеж Смит, Масачузетс и се е обучавала по програма за приобщаващо образование в Уайлтфилд център за подкрепа при специални образователни потребности на деца в училищна възраст, Лондон; образователен експерт е в сдружение "Дете и пространство", член на Българско общество за лаканианска психоанализа.

Методите, които ще бъдат използване по време на обучението, ще бъдат презентация, обсъждане на казуси от практиката на участниците, работа в малки групи и ролеви игри.

Обучението ще се проведе в гр. Бургас на 23.06.2018г. /събота/ от 9:30 до 17:30 ч.

Цената на обучението е 65лв.

НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити. Обучителният курс носи на всеки участник 1 /един/ квалификационен кредит!

За записване в обучението можете да се обадите на тел.: 0877183624 или да ни пишете на e-mail: nioppbg@gmail.com.

Заявки за участие се приемат до 20.06.2018г.

Регистрацията се счита за успешна едва след попълване и изпращане на регистрационна форма, която ние изпращаме и сканирано платежно за заплатена такса.