Психология на деца и ученици със специални образователни потребности

Психология на деца и ученици със специални образователни потребности - 2018-01-27

Националният институт за образование и приобщаващи политики представя на Вашето внимание обучителен курс на тема: "Психология на деца и ученици със специални образователни потребности", който ще се проведе в Пловдив на 27.01.2018 г

Програмата е с насоченост към психологията на деца и ученици със специални образователни потребности. С практическа насоченост, с много илюстративен материал и в казусен аспект, обучаемите се запознават със специфичните особености на психическото развитие на отделните групи деца и ученици със специални образователни потребности: интелектуални затруднения, специфични нарушения на способността за учене, сензорни увреждания /зрителни и слухови/, физически увреждания, езиково-говорни нарушения, разстройства от аутистичния спектър, множество увреждания, емоционални и поведенчески разстройства. Специален фокус се поставя на интерпретацията на демонстрирани психологически особености в ученето и поведението на децата и учениците със специални образователни потребности. В програмата се интерпретират модели на подкрепа и работа с родителския и с общностния контекст на децата и учениците със специални образователни потребности.

Целта на програмата е придобиване на академични, педагогически, комуникативни и организационни компетентности чрез усвояване на знания и компетенции за работа с деца и ученици със специални образователни потребности чрез познаване на психологическите им особености. Обучаемите ще идентифицират и оценяват психологическите особености и потребности на всеки ученик със специални образователни потребности и ще умеят да планират дейности за индивидуална работа и за подкрепа, да оценяват диференцирано резултатите на учениците, да използват модели на позитивно възпитание за обучение, основаващо се на сътрудничество за постигане на по-добри резултати. Обучаваните ще умеят да създават успешни модели на сътрудничество и подкрепа родителите на учениците със специални образователни потребности, ще умеят да осигуряват подкрепяща среда и да създават условия за подкрепа за личностно развитие на ученика със специални образователни потребности, да прилагат на мерки за превенция и/или намаляване на установени негативни поведенчески прояви и преодоляване на проблемното поведение.

Лектор: Дора Левтерова-Гаджалова, доктор на педагогически науки и професор по специална педагогика. Един от малкото хабилитирани преподаватели по специална психология в страната.

Цената на обучението е 62 лв. 

Записването се осъществява чрез записване по имейл: nioppbg@gmail.com. Регистрацията се счита за успешна след успешно попълване на регистрационна форма и изпращане на сканирано платежно.

Записвания се приемат на телефон 0877 183 624 и на посочения имейл до 17.01.2018 г. 

Местата са ограничение!