Модели за приобщаване на деца и ученици с различен етнокултурен произход

Модели за приобщаване на деца и ученици с различен етнокултурен произход - 2018-02-22

Национален институт за образование и приобщаващи политики има удоволствието да предложи специална възможност за обучение по нова тема: „Модели за приобщаване на деца и ученици с различен етнокултурен произход“, което ще се проведе на 22 февруари 2018 г. в РЦПППО - София град, намиращ се на ул. „Владово“ № 1.

Проблемът с приобщаването на деца и ученици от различен етнически произход е важен за педагогическите специалисти в България и актуален защото:
- те са неразделна част от приобщаващото образование;
- вече в България почти няма група в детската градина и паралелка в училище, в които да няма деца и ученици с различен етнокултурен произход;
- работата с ромски деца и ученици е свързана с най-големи усилия от страна на учителите, но и с най-незначителни резултати.

Обучителният курс включва представяне на модули, които дават теоретични знания за етническите малцинства и техните проблеми при приобщаване в образованието и съдейства за формиране на умения за решаване на проблеми, възникнали в реалната практика и изграждане на компетентности за по-успешна работа в областта на институционалното планиране и видовете подкрепа на ученици с различен етнокултурен произход.

Курсът се отличава с актуалност поради необходимостта от усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите на директорите и другите педагогически специалисти за промяна на образователната среда с цел приобщаването на деца и ученици носители на различни култури и говорещи различни майчини езици.

Лектори:
Янка Тоцева е доктор по педагогика, доцент по педагогическа реторика и дидактика и професор по теория и управление на образованието. Доказан експерт в сферата на образованието и комуникацията. Автор на повече от 10 книги и над 100 публикации у нас и в чужбина, голяма част от които, свързани с интеркултурно образование и работа в мултикултурна училищна среда.

Йосиф Нунев е доктор и доцент по теория на възпитанието и дидактиката (приобщаващото образование). Доказан експерт в сферата на педагогическите аспекти на приобщаващото образование и интеграция в българското общество. Притежава множество изследвания, публикации и доклади свързани с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Програмата за обучение е базирана на 16 часа, като 8 часа се провеждат в присъствена форма и 8 часа дистанционно обучение и работа по казус. Преминалите обучението ще получат удостоверение с 1 образователен кредит. 

Цената на обучението е 62 лв. 

Записването се осъществява чрез записване по имейл: nioppbg@gmail.com. 

Регистрацията се счита за потвърдена след изпратен успешно попълнен регистрационен формуляр и изпратено сканирано платежно. 

Записвания се приемат на телефон 0877 183 624 и на посочения имейл до 20.02.2018 г.